In my teenage years I read most of classic Russian literature:

Alexander Radishchev, Ivan Krylov, Alexander Griboyedov, Vasily Zhukovsky, Alexander Pushkin, Fyodor Tyutchev, Mikhail Lermontov, Nikolai Gogol, Aleksey Tolstoy, Ivan Turgenev, Fyodor Dostoevsky, Leo Tolstoy, Afanasy Fet, Nikolai Nekrasov, Alexander Ostrovsky, Ivan Goncharov, Mikhail Saltykov-Shchedrin, Nikolai Leskov, Anton Chekhov, Konstantin Balmont, Valery Bryusov, Alexander Blok, Anna Akhmatova, Nikolay Gumilyov, Sergei Yesenin, Vladimir Mayakovsky, Marina Tsvetaeva, Osip Mandelstam, Aleksandr Kuprin, Ivan Bunin, Leonid Andreyev, Velemir Khlebnikov, Yury OleshaFyodor Sologub, Yevgeny Zamyatin, Alexander Belyaev, Andrei Bely, Maxim Gorky, Isaac Babel, Andrei Platonov, Alexander Solzhenitsyn, Nikolay Zabolotsky, Mikhail Zoshchenko, Nikolay Ostrovsky, Alexander Fadeyev, Mikhail Bulgakov, Daniil Kharms, Mikhail Sholokhov, Boris Pasternak, Nikolay Nosov, Korney Chukovsky, Samuil Marshak, Agnia Barto, Ilya Ilf, Yevgeny Petrov, Vladimir Nabokov, Joseph Brodsky, Victor Pelevin.

My favorite Russian authors.

Author

Lena Nechet, artist - Fine art, media productions, language.
San Diego, California , USA, LenaNechet.com
Art@LenaNechet.com 323-686-1771

I accept payment via PayPal and Zelle under my business email Art@LenaNechet.com

Send me a quick question from your default email app with this page info.